Подобрен експорт към Excel

Все още доста потребители използват 16-битовата версия на програмата CM Story. За тяхно улеснение е решен проблема с шрифта при експорт към Excel и са разработени два нови типа експорт: xls с разделител табулация и модул използващ 32-битовта версия с нейните подобрени възможности.


Универсален импорт на данни

Разработена е нова универсална процедура за импортиране на данни от други източници. За сега тя е вградена при импортиране в таблиците Контрагенти, Адресник и Артикули - структура.


Модул Продажби онлайн

Продажби онлайн е модул, който позволява следене на продажбите от няколко сесии едновременно, а дори и в една сесия, когато в един документ се избере волно или неволно една и съща стока повече от един път. Новата технология позволява ако от няколко работни места се продават стоки от един и същи склад, да се избягва продажба на количество, което в същия момента друг е продал (или продава в момента).


Подобрения в интерфейса на документи

Подобрения в интерфейса на документи - справки.


Промяна на цени при продажба

Нова настройка в програмата: Промяна на цени при продажба.


Подобрение на системата за следене на последната сесия

Подобрение на системата за следене на последната сесия при създаване на документ.


Ефективност при доставки

Нова възможност в програмата: Ефективност при доставни документи. До сега в програмата не се калкулираше ефективност по доставни документи, като се залагаше нулева ефективност. Сега вече е създаден механизъм за калкулиране на ефективност по доставни документи на базата на една от продажните цени на съответните стоки.


Подобрен експорт на отчети

Подобрен експорт на отчети в Excel, нов експорт в HTML.

При генериране на отчет - експорт във файл, има създадена нова възможност за експорт - в HTML формат - simple. Този експорт е директен, т.е. файла се създава ред по ред от програмата и не се налага използването на автоматизация с външни програми като Word и Excel. Освен това създадения файл е с опростени форматировки, и е удобен за последващо включване в Интернет страници. Новият експорт работи както в 32-битовата версия на програмата, така и в 16-битовата.


Контрол в секция "Платен" на документи

Нова възможност в програмата : Контрол в секция "Платен" на документи.


Избор стока по код на контрагента

Нова възможност в програмата : Избор стока по код на контрагента при създаване на документ.


Блокировка при създаване на кредитно известие

Нова възможност в програмата : Блокировка при създаване на кредитно известие по документ.


Достъп до връзка с касов апарат

Нова настройка в програмата : Достъп до връзка с касов апарат от меню Склад - чакащи.


Достъп до експорт на документ

Нова настройка в програмата : Достъп до експорт на документ от меню Склад - чакащи.


Плащане в брой на ДДС над зададена сума

Нова настройка в програмата : Проверка (ограничение) за плащане в брой на ДДС над зададена сума.


Класация на стоки/услуги

Нова справка : Нова справка (допълнение) към Класация на стоки/услуги (мениджърска).


Количество нула при избор на стока

Нова настройка в програмата : Количество нула при избор на стока.


Зареждане на цена за клиент

Нова възможност в програмата : Автоматично зареждане на продажна цена за клиент.


Система за синхронизация експорт/импорт на документи

Нова възможност в програмата : Система за синхронизация експорт/импорт на документи в модул Отдалечени обекти.


Филтър на Платежни документи

Нова справка : Филтър на Платежни документи без или с нарушена връзка с Фактурни документи.


Филтър по документи без позиции

Нова справка : Филтър по документи без позиции във Фактурни документи.


Филтър по отдалечен обект

Нова справка : Филтър по код на отдалечен обект във Фактурни и Платежни документи.


"Активност" в Артикули и Наличности

Нова възможност в програмата : Поле "активност" в Артикули - структура и Наличности.


ДДС при създаване на документ

Ново право на достъп : Право за смяна на бутон ДДС при създаване на документ.


Насрещни доставки по документ

Нова справка : Справка за насрещни доставки по позициите на документ (продажба, трансфер).


Хронологични ведомости

Нова справка : Хронологични ведомости по дневник продажби.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »