Основен прозорец на програмата CM Story

Създадени са възможности за контрол (избор) на някои елементи от интерфейса: заглавен ред на програмата, статус бар (футер), toolbar и максимисраност на прозореца. Те са налични за информация и промяна от основния прозорец на програмата, в близост до бутона за изход и настройки.


Импорт и експорт в друг формат през OpenOffice

В програмата са реализирани нови импортни и експортни филтри с използване (automotion) на безплатния пакет OpenOffice.org. Това ще се използва като алтернатива на използвания MS Excel.


Създаване на фактурен документ

Разработен е настройваем механизъм за импорт на документ. Чрез него могат автоматизирано да се импортират трудоемки за въвеждане данни, получени от различни контрагенти (доставчици на услуги, GSM, горива и др.).


Фактурни документи - Именоване на файла при експорт във файл

В програмата е реализирана нова схема за съставяне на подразбиращото се име и местоположение на файла в който се експортира (txt, pdf, xls и т.н.). Новата схема, заедно с описаната по-рано възможност за PDF експорт, създават възможност с няколко клика да се изпрати фактурен документ към контрагента.


Фактурни документи: Ново поле "Начин на създаване на поръчката"

Тази възможност е с цел направа на справки по фактурни документи, като за целта при създаването им се отбелязва установен код.


Нов вид номенклатура в Артикули - шифри

Консуматив (в допълнение на съществуващите стока, услуга и т.н.), Кодът е 6. Може да се променя от Артикули шифри, Артикули - партиди, Артикули - структура.


Улеснен начин за избиране на позициите при създаване на документ

Представлява поле за УНИВЕРСАЛЕН избор по код, в който мига курсора след като е избран контрагента по сделката. При това:


Импорт на артикули, документи и др.

В специализирания прозорец за импорт на данни в програмата от Excel и текстови файлове има подобрения, които позволяват по-гъвкава работа с файлове създадени с по-нови версии на Excel.


Експорт в pdf формат

В програмата CM Story е вградена възможност за експорт на всеки направен отчет в PDF или JPEG формат.


Справка "Анализ на вземанията и оборота":

Новата справка се намира в Мениджърски справки. Тя дава възможност за следене на работата във фирмата и сравнение с минали периоди.


Експорт на таблици в Excel

Разработена е нова възможност за форматиран експорт в Excel на почти всички таблици, които се визуализират в програмата. Форматираният експорт е с възможност за контрол на броя и поредността на колоните в Excel файла.

Стартиране: - при обикновени таблици - Alt+S ако е зиписано в лентата под таблицата; - при прозорци от тип Наличности, Фактурни, касови и др. - над всяка таблица малкото бутонче "Справки", "Експорт в друг формат" По подразбиране форматирането е включено и може да се превключва.

Новата възможност улеснява преноса, използването, отпечатването, обработката на всякакви данни от програмата. Налична е само ако е инсталирана програмата Microsoft Excel на компютъра на който е стартирана програмата.


Цени с ДДС и без ДДС при справки в Наличности и Движение

В прозорците за задаване на условия след избора на "лупичката" за направа на справки има нов маркиращ бутон "Включен ДДС".


Създаване на документ - избор на стока

Реализирана е сигнализация при достигане на количества по-малки или равни на въведен лимит.


Редакция на т.н. "бързи" или "DOS" части на отчетите

Тази информация е само за системни администратори на CM Story.


Стартиране на програмата

Създадени са допълнителни възможности за стартиране с команден ред или с меню в текстови файл.Създаване на документ - закръгления

Създаден е механизъм за контрол върху обекта на закръгление - единичната цена с ДДС или без ДДС.


Обобщен печат на фактури

Подновен е интерфейса за създаване и печат на обобщени фактури.


Създаване на фактурен документ

Улеснен е обобщения печат след създаване на фактурен докумет, както и създаването на фактура от поръчка.


Наличности - показване и редакция на цената с ДДС

Реализирана е нова възможност - бутон, с който може да се превключи и в Наличности цените да се показват с ДДС и обратно.


Контрагенти - редакция на група избрани контрагенти

Нов бутон "Групова промяна на променените полета за записите по текущия филтър".


Импорт на фактурни документи

Разработен е специален прозорец за улеснен импорт на фактурни документи и позициите по тях. Форматът на импортирания файл може да бъде различен: Excel, текстови и др.


Смяна на партида (код) в движение

В прозорец Движение смяната на партида е улеснено. За целта е необходимо съответното право на достъп: специално движение.


Подобрен експорта в Excel при генериране на отчет

Цялостно е подобрен експорта в Excel формат (опцията "Изход във файл", "XLS - форматиран таблично".


Модул за графични анализи

В програмата CM Story е интегриран нов модул за графични анализи, който позволява бързо и лесно да се съставят и показват графики в различни ситуации, както и да се записват готовите диаграми в специално създадената графична библиотека.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »