News

Групи потребители и права за достъп

В CM Story е преструктурирана системата за правата и достъпа до програмата. Това ще улесни контрола и управлението, особено във фирми с множество служители и потребители.


Справка за обороти на контрагенти по сделки

В съществуващата мениджърска справка за класация по различни критерии на контрагенти по сделки е добавена нова функционалност - възможност за обобщаване по данъчен номер.


Справка за оборота на касов апарат

Създадена е нова спрака в програмата CM Story за сверяване с разпечатвания дневен оборот на фискалния касов апарат.


Автоматична инсталация на програмата

Модулът за автоматична инсталация на нови версии (осъвременяване - update) на програмата CM Story е разширен с няколко нови възможности за местоположение на инсталационните файлове. Това ще улесни потребителите и ще подобри поддръжката на програмата.


Блокировки при серийно създаване на документи

В програмата CM Story е въведена блокировка за създаване на документи от потребителите в локалната мрежа при предприето серийно импортиране на документи: фактурни, платежни. Това ще повиши надеждността на транзакциите при силно натоварени сървъри и мрежи.


Касово плащане на документи

Създадена е нова блокировка срещу "надплащане" на документи.


Обобщен печат на документи

Усъвършенствана е възможността за обобщен (свободен) печат на документи с добавянето на бутон за зареждане на съществуващите позиции по документа като мостра за редактиране.


Комбинирано плащане по документи

Нов тип за плащане при създаване на документи: комбинирано по каса и банка. Това позволява реални ситуации да се имплементират по-лесно в програмата CM Story.


Модул Пакетни сделки

Готов е нов модул в програмата CM Story: Пакетни сделки. С него могат да се правят мостри за еднотипни сделки, състоящи се от един или повече документи, които може да са от различен тип и набор от стоки/услуги.


Избор на банкова сметка за документа

Създаден е механизъм за асоцииране на банкова сметка за печат към документите маркирани за плащане по банков път. Изборът става от съществуващата номенклатура със сметки.


Прецизен контрол на действията при създаване на документ

При създаване на документ е създадена възможност за контрол от страна на потребителя на предварително дефинираните действия: печат, плащане, издаване на искане към склад, складова операция.


Преизчисляване на документи, митнически документи

Редица подобрения в менажирането на митнически документи - възможност за избор на валута и контрагент за този вид документи, възможност за корекция на сумата и др. Корекция на ТО при всякакъв вид документи.


Модул Продажби онлайн - нова блокировка

В модул Продажби онлайн, който позволява следене на продажбите от няколко сесии едновременно, е добавена нова предупредителна блокировка. Тя ще намали риска за продажба на количество, което друг е продал (или продава) в същия момент.


Подобрена работа на "бърз" печат

Програмата CM Story има уникални възможности за т.н. "бърз" (или DOS) печат. В 32-битовата версия на програмата е въведено директно управление на този тип печат и принтери, което ускорява и улеснява зареждането на специализираните шрифтове и самите файлове за отпечатване.


CM Table Repair new version 2005a

Check and repair utility for Visual FoxPro, FoxPro and other DBF tables. You can see and repair nearly all items in the header and structure of the table and memo files. It can be called to automatically repair bad tables. In version 2005a: repairing tables over 2 Gb, backup and autobackups, support for more table types, many improvements.


Оптимизирани справки по документи и движение

Най-тежките справки от гледна точка на бързодействие - в движение и фактурни документи, са оптимизирани чрез опцията селектиране в локален курсор или директно отваряне на съответния файл според очаквания брой записи в резултата. Начина може да се укаже и от потребителя.


Подобрена организация на данните

Организацията на директорната структура на данните в програмата CM Story е променена. Това е направено с цел по-ефективно архивиране, както и за защита от неправомерен достъп.


Оптимизиран интерфейс за справки

Прозорците за задаване на условия и справки за фактурни, складови, платежни документи и различните видове движения имат подобрен интерфейс и бързодействие.


Различен фон за различните комплекти с данни

Програмата CM Story може да работи с различни комплекти данни (фирми). Сега е вградена възможност отворените прозорци с различни данни да имат различен фон. Това ще улесни потребителите и ще намали неволните грешки за въвеждане/справки в погрешен пакет.


Анулиране на документи

Наред със съществуващата процедура за отмяна, в програмата CM Story е въведена нова възможност за анулиране на фактурни документи.


Автоматична инсталация на програмата през Интернет

Готов е модула за автоматична инсталация на новите версии на програмата CM Story. Това ще улесни потребителите на програмата, ще повиши надеждността на процеса на инсталация и ще подобри поддръжката на програмата.


Отдалечени обекти - подобрена синхронизация

Предприети и реализирани са редица процедури за повишаване надеждността и улесняване работата със синхронизиращите файлове при транспортирането им и обработването им както в цетъра, така и в инсталацията на отдалечения обект.


Експорт към счетоводна програма WorkFlow

Реализиран е експорт и синхронизиращи процедури към счетоводната програма на фирма Бизнес Софт.


Отдалечени обекти - синхронизация

Предприети са поредица от автоматизирани процедури и блокировки за по-сигурно обслужване и гладко протичане на четиритактовия цикъл на синхронизацията: CE, RI, RE, CI.


Архиватора на програмата - с FTP възможности

Архиваторът на програмата, който се използва както за архивиране на данните, така и за други помощни цели, е снабден с възможност за изпращане с FTP на създадения компресиран файл.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »