News

Филтриране по доставчик при избор на стока/материал

Нова възможност в програмата : Възможност за филтриране на таблиците с наличности при избор на стока/материал по доставчик.


Модул за бързи продажби

Готов е модулът в програмата CM Story за бързи продажби, подходящ за използване в магазини на щанд, супермаркиети и др.


Модул отдалечени обекти – обратна синхронизация

Новата разработка представлява синхронизиране от центъра към отдалечения обект на документи дошли от обекта, но разплатени в центъра (напр. по банка).


Контрагенти с еднакъв БУЛСТАТ

В програмата CM Story по различни причини е допустимо да има по няколко записа в номенклатурата за контрагенти с един БУЛСТАТ (идентификационен номер). Създадени са възможности за анализ и обединяване на подобни контрагенти.


CM Table Repair new version 2006b

In this version new action possibilities after ordinary and/or read/write table check: pack, reindex, zap, copy and export in different formats.


Счетоводна дата за платежни документи

В касови и банкови документи на програмата CM Story е въведено ново поле за счетоводна дата. То се използва при експорт към счетоводни системи.


Модул Изображения

Готов е новият дългоочакван и атрактивен модул. С него към всеки продукт може да се асоциира едно или повече изображения, които да се използват за различни цели, както и за улесняване разпознаването на стоките при избора им.


Транспортен модул

Новият модул трябва да улесни процеса на разнасяне на поръчки до контрагенти, плащането от и към тях и др. Предназначен е за фирми, които имат нормална практика със свой транспорт и шофьори (куриери) да обслужват клиентите си.


Промяна на цени по оферта

Създадена е възможност за глобална промяна на продажни цени в наличности по последна оферирана цена или по конкретна оферта.


CM Table Repair new version 2006a

In this version new reporting functionalities and handling read-only files. Many improvements, changed parameters for flexible calling.


Изпращане за поддръжка

В програмата е създаден автоматизиран механизъм за изпращане на ключови файлове за анализ към поддържащата фирма. Това е нова крачка към по-добро обслужване на клиентите на CM Story.


Задължения контрагенти

Справка "Активи" и мениджърските справки са допълнени със справка Задължения на/към контрагенти.


Права за анулиране на платежни документи

Създадени са нови права за анулиране и отмяна на платежни документи: касови и банкови.


Автоматичен стартер на задачи

Създаден е нов мощен модул в програмата, който може да подобри организацията на работа във фирмите използващи CM Story, особено където има динамичен трансфер на данни между центъра и отдалечените обекти през Интернет.


Деархивиране на данни

В програмата CM Story е създадена нова процедура за деархивиране на данни от създаден преди това пълен или минимален архив. Тя допълва съществуващата подобна процедура в Архиватора на данни.


Експорт към програмата на НАП за ДДС

Направени са необходимите изменения свързани главно с промените от 01.01.2006 г. с отпадането на данъчния номер и заместването му с БУЛСТАТ-а на фирмите.


Автоматизирано архивиране на данните

В програмата е въведен нов начин за автоматизирано архивиране на данните. Процедурата се изпълнява непосредствено преди пакетиране/индексиране и е настройваема.


Нови типове документи

В програмата са създадени нова група документи: "Протоколи разходни". Те биват протоколи за дарение, рекламни материали, липси, излишъци, фира, брак и др.


Каса и банка

Нов тип действие в платежни документи - плащане на дължимия към бюджета ДДС. Прецизиране на правата на достъп при аванс, покупка на валута, трансфери от каса и други.


Справка Активи

Създадена е нова оперативна справка за моментното състояние на финансовите и стокови активи на фирмата. Тя ги показва в табличен вид по тип и валути със съответните сумарни стойности.


CM Table Repair new version 2005b

In this version new powerful functionalities: 1.) Read/Write test for data in table checked to find hidden errors like 39 - numeric overflow and 41 - corrupted memo file or addressing with low level auto-repairing, 2.) Low level data reading and examination - user can see data in window - raw or converted, even data are corrupted, and 3.) many improvements.


Универсален импорт на артикули

Разработената универсална процедура за импортиране на данни е вградена при импортиране в таблиците Артикули - структура, Артикули - шифри, Артикули - партиди, Наличности - удобно за първоначално зареждане стоките с количества и цени.


Мултивалутни документи и критерий за плащане

Създадени са нови настройки за включване на възможността за документи и позиции по документи във валута различна от лева, както и нов критерий за платеност на документите.


Подобрения в номенклатури

Реализирани са редица нови функционални възможности при въвеждане, менажиране и печат на номенклатури, наличности - нов арткод, наименования, търсения и др.


Модул Съобщения в локалната мрежа

Готов е дългоочаквания модул за комуникация между потребителите в локалната мрежа. Той има потребителска и административна част.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »