News

Модул за графични анализи

В програмата CM Story е интегриран нов модул за графични анализи, който позволява бързо и лесно да се съставят и показват графики в различни ситуации, както и да се записват готовите диаграми в специално създадената графична библиотека.


Улеснено търсене при избор на стоки и услуги

В програмата CM Story е създаден нов механизъм за бързо и лесно намиране на желаната номенклатура при избор на стоки и услуги.


Улеснение при създаване на еднотипни документи

В програмата CM Story е създадена възможност за зареждане на избран документ като мостра при създавне на нови документи - доставки, продажби, трансфери.


Мулти-баркодове

В програмата CM Story е създадена възможност за въвеждане на множество (повече от един) баркодове за един артикул.


Автоматично периодично архивиране

Наред с останалите възможности за архивиране, в програмата CM Story е създадена нова възможност за автоматизирано ежедневно или с друга периодичност архивиране на данните.


CM Table Repair new version 2008b

In this version new important capabilities: check, repair and auto-repair given database - container and all tables in it.


Всички справки с нов интерфейс

Приключи преминването към нов интерфейс за редакция, преглеждане и справки в програмата CM Story. Това касае движение на стоки/услуги, фактурни, касови, банкови документи и номенклатури.


CM Table Repair new version 2008a

In this version new important capabilities: check, repair and auto-repair table even it is opened in share mode from other users in the network; comparing real structure of the table with given one and more.


Справка Стоки/пари

В програмата CM Story вече има нова справка, в която за деня или зададен период се показва извършеното движение на стоки (фактурни документи) и пари (плащания), със съответните параметри.


Модул Схеми за търговски отстъпки

В модула на програмата CM Story за търговски отстъпки е реализирана нова възможност - задаване на процент за отстъпка за стоки за които няма асоциирана група за ТО.


Сервиз на базата данни

В модула на програмата CM Story основно е преработен модула за сервиз (пакетиране, индексиране, архивиране и др.), като са добавени много нови възможности.


CM Table Repair new version 2007b

In this version important exporting capabilities, such as possibility to export memo fields, selecting columns to export, or new data formats such as MySQL.


CM Table Repair new version 2007a

In this version many new functional and interface additions: modeless mode, HTML export, folder backup, exe version and more.


Разплащане при използване на куриерска служба

В програмата CM Story е създаден механизъм за моделиране разплащането на документите в случай на използване на куриерска служба за доставка към клиентите.


Маршрути за контрагенти

В програмата CM Story е въведен нов параметър за справки - маршрути на контрагентите за изпълнение на сделки.


Вътрешно-общностни сделки

В програмата CM Story е създаден нов вид документ за отработване на т.н. ВОП (вътрешно-общностни придобивания), съобразно новия закон за ДДС.


Нов тип експорт в Наличности

В новата форма на визуализация на таблицата с наличности в програмата CM Story е създадена процедура за специален експорт, подходящ за удобно трансфериране на данни.


Печат на баркодове

В програмата CM Story е създадена възможност за генериране и печат на баркодове - етикети, списъци и др.


Счетоводни количества на стоките

В програмата CM Story е създадена възможност за указване на логически склад за приход/разход на счетоводните количества при създаване на фактурни документи.


Контрагенти - нов интерфейс

Създаден е нов по-удобен начин за въвеждане, преглеждане и справки по Контрагенти в базата данни на програмата CM Story.


Нови данни за Контрагенти

Създадени са две нови характеристики за контрагенти: Срок на плащане и Кредитен лимит. Това ще позволи по-прецизно да се следят плащанията и задълженията.


Дневник за входящ контрол

В програмата CM Story е разработен т.н. "Дневник за входящ контрол на приетите храни и опаковъчни материали", който се изисква при регистриране по системата HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).


Бартерни сделки

В програмата CM Story е създаден нов модул - Бартерни сделки, с който се управлява целият процес на прихващане задълженията на даден контрагент, с който има както продажни, така и доставни сделки. Отпечатва се и Протокол за прихващане.


Интрастат дневник на пристиганията

В програмата CM Story е създадена нова справка - Интрастат дневник на пристиганията. Данните се подават ежемесечно и касаят доставки - внос от Европейския съюз.


Улеснения при избор на позиции

Нови възможности за избор на позиции (стоки/услуги и т.н.) при създаване на документ - избор от списък с артикули - шифри и артикули - партиди.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »