News

Характеристики на складове

Нова настройка : Нова характеристика на складове.


Искания за трансфер

Структурно изменение : Искания за трансфер (външен/вътрешен) - фактурни документи.


Работа с меню "Склад"

Нова таблица : Улеснение за работа с меню "Склад".


Характеристики на документи

Нови настройки : Нови характеристики на фактурни документи.


Искания при продажба към склад

Структурно изменение : Нов начин за създаване и работа с искания при продажба към склад.


Серийно плащане/бартер

Нова процедура за разплащане : Серийно плащане/бартер.


Равносметка за контрагент

Нова "мениджърска" справка : Равносметка/задължения за контрагент.


Модул Производство

Нов модул : Производство.


Наличности за минал период

Нова "мениджърска" справка : Наличности за минал период.


Отмяна документ при трансфери

Нова процедура : Отмяна на 1 движение и цял документ при трансфери.


Валутен курс за документа

Нова характеристика на фактурни документи : Конкретен валутен курс за документа.


Настройка валутен курс за документите

Нова настройка на фактурни документи : Настройка на подразбиращия се валутен курс за документите.


Контрол върхузакръгленията по документи

Нови настройваеми параметри : Контрол върху точността на закръгленията по документи.


Деноминация

Нова процедура : Деноминация.


Валута на контрагента

Нова характеристика на контрагенти : Предпочитана валута на контрагента.


Мултивалутна поддръжка

Нова характеристика на фактурни документи : Конкретна валута за всяка позиция от фактурен документ и валута за документа.


Анализ за доставка на стока

Нова справка в Наличности : Анализ за доставка на стока.


Серийно издаване на фактури

Нов модул: Серийно издаване на фактури.


Експорт на ДДС

Нова процедура : Експорт на ДДС към формата на данъчните служби.


Отдалечени обекти

Нов модул : Отдалечени обекти.


Обединяване на контрагенти

Нова процедура в Контрагенти : Обединяване на контрагенти.


Модул Заявки

Нов модул: Заявки. В базата данни се поддържат два типа заявки:
- от клиент
- към доставчик.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »