News

CM Table Repair new version 2016a

In this new version CM Table Repair is tested and adjusted to run in Windows 10. Also some bug fixes in analyzing memo file.


Основен прозорец на програмата CM Story

Създадени са възможности за контрол (избор) на някои елементи от интерфейса: заглавен ред на програмата, статус бар (футер), toolbar и максимисраност на прозореца. Те са налични за информация и промяна от основния прозорец на програмата, в близост до бутона за изход и настройки.


Импорт и експорт в друг формат през OpenOffice

В програмата са реализирани нови импортни и експортни филтри с използване (automotion) на безплатния пакет OpenOffice.org. Това ще се използва като алтернатива на използвания MS Excel.


Създаване на фактурен документ

Разработен е настройваем механизъм за импорт на документ. Чрез него могат автоматизирано да се импортират трудоемки за въвеждане данни, получени от различни контрагенти (доставчици на услуги, GSM, горива и др.).


Фактурни документи - Именоване на файла при експорт във файл

В програмата е реализирана нова схема за съставяне на подразбиращото се име и местоположение на файла в който се експортира (txt, pdf, xls и т.н.). Новата схема, заедно с описаната по-рано възможност за PDF експорт, създават възможност с няколко клика да се изпрати фактурен документ към контрагента.


Фактурни документи: Ново поле "Начин на създаване на поръчката"

Тази възможност е с цел направа на справки по фактурни документи, като за целта при създаването им се отбелязва установен код.


Нов вид номенклатура в Артикули - шифри

Консуматив (в допълнение на съществуващите стока, услуга и т.н.), Кодът е 6. Може да се променя от Артикули шифри, Артикули - партиди, Артикули - структура.


Улеснен начин за избиране на позициите при създаване на документ

Представлява поле за УНИВЕРСАЛЕН избор по код, в който мига курсора след като е избран контрагента по сделката. При това:


Импорт на артикули, документи и др.

В специализирания прозорец за импорт на данни в програмата от Excel и текстови файлове има подобрения, които позволяват по-гъвкава работа с файлове създадени с по-нови версии на Excel.


Експорт в pdf формат

В програмата CM Story е вградена възможност за експорт на всеки направен отчет в PDF или JPEG формат.


Справка "Анализ на вземанията и оборота":

Новата справка се намира в Мениджърски справки. Тя дава възможност за следене на работата във фирмата и сравнение с минали периоди.


Експорт на таблици в Excel

Разработена е нова възможност за форматиран експорт в Excel на почти всички таблици, които се визуализират в програмата. Форматираният експорт е с възможност за контрол на броя и поредността на колоните в Excel файла.

Стартиране: - при обикновени таблици - Alt+S ако е зиписано в лентата под таблицата; - при прозорци от тип Наличности, Фактурни, касови и др. - над всяка таблица малкото бутонче "Справки", "Експорт в друг формат" По подразбиране форматирането е включено и може да се превключва.

Новата възможност улеснява преноса, използването, отпечатването, обработката на всякакви данни от програмата. Налична е само ако е инсталирана програмата Microsoft Excel на компютъра на който е стартирана програмата.


Цени с ДДС и без ДДС при справки в Наличности и Движение

В прозорците за задаване на условия след избора на "лупичката" за направа на справки има нов маркиращ бутон "Включен ДДС".


Създаване на документ - избор на стока

Реализирана е сигнализация при достигане на количества по-малки или равни на въведен лимит.


Редакция на т.н. "бързи" или "DOS" части на отчетите

Тази информация е само за системни администратори на CM Story.


Стартиране на програмата

Създадени са допълнителни възможности за стартиране с команден ред или с меню в текстови файл.Създаване на документ - закръгления

Създаден е механизъм за контрол върху обекта на закръгление - единичната цена с ДДС или без ДДС.


Обобщен печат на фактури

Подновен е интерфейса за създаване и печат на обобщени фактури.


Създаване на фактурен документ

Улеснен е обобщения печат след създаване на фактурен докумет, както и създаването на фактура от поръчка.


Наличности - показване и редакция на цената с ДДС

Реализирана е нова възможност - бутон, с който може да се превключи и в Наличности цените да се показват с ДДС и обратно.


Контрагенти - редакция на група избрани контрагенти

Нов бутон "Групова промяна на променените полета за записите по текущия филтър".


Импорт на фактурни документи

Разработен е специален прозорец за улеснен импорт на фактурни документи и позициите по тях. Форматът на импортирания файл може да бъде различен: Excel, текстови и др.


Смяна на партида (код) в движение

В прозорец Движение смяната на партида е улеснено. За целта е необходимо съответното право на достъп: специално движение.


Подобрен експорта в Excel при генериране на отчет

Цялостно е подобрен експорта в Excel формат (опцията "Изход във файл", "XLS - форматиран таблично".

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »