Зареждане на цена при доставка

Нова настройка в програмата : Нова настройка за зареждане на цена при доставка.


Модул Пропуснати поръчки

Нов модул : Модул Пропуснати поръчки.


Сигнализация при продажба към контрагент на различна цена

Нова възможност в програмата : Сигнализация при продажба към контрагент на различна цена.


Потребителска подредба в Наличности

Нова възможност в програмата : Нова потребителска подредба в Наличности.


Цветове за контрагенти със схеми за ТО

Нова възможност в програмата : Различни цветове за контрагенти със схеми за ТО.


ДДИ и ДКИ по доставни документи

Нова възможност в програмата : ДДИ и ДКИ по доставни документи.


Модул Дилъри

Нов модул : Модул Дилъри.


Покупка на валута (Каса)

Подобрение : Нова реализация на покупка на валута (Каса).


Валутен курс за платежни документи

Нова характеристика на платежни документи : Конкретен валутен курс за платежни документи.


Брой десетични знака за показвани в таблица Движение

Нова настройка в програмата : Нова настройка за брой десетични знака за показвани в таблица Движение.


Прехвърляне на валута/курс при създаване на фактура от поръчка

Нова настройка в програмата : Нова настройка за прехвърляне на валута/курс при създаване на фактура от поръчка.


Глобална замяна на валута и група за ТО в Наличности

Нова възможност в програмата : Възможност за глобална замяна на валута и група за ТО в Наличности.


Болокировка за прилагане на схема за ТО

Нова блокировка : Болокировка за прилагане на схема за ТО при създаване на документ.


Сервиз на базата данни

Нова възможност в програмата : Нови възможности за сервиз на базата данни.


Смяна на типа (Acc/Re) при финализиране на документ

Нова възможност в програмата : Възможност за смяна на типа (Acc/Re) при финализиране на документ.


Следене на последната сесия при създаване на документ

Нова възможност в програмата : Система за следене на последната сесия при създаване на документ.


Избор на партида в таблицата при доставка

Нова възможност в програмата : Нови възможности за избор на партида в таблицата при доставка.


Настройка "бърз" печат за мрежов принтер

Нова настройка в програмата : Нова настройка на т.н. "бърз" (DOS) печат за мрежов принтер.


Настройка за използване на оперативната памет

Нова настройка в програмата : Нова обща настройка на програмата за използване на оперативната памет.


Настройки на потребителя за показване на цифри

Нова настройка в програмата : Нови персонални настройки на потребителя за показване на цифри.


Зареждане на доставни цени по доставки при корекции

Нова сервизна функция : Процедура за зареждане на доставни цени по доставки на контрагент Корекции.


Доставни документи: "Начално салдо" и "Корекции"

Нова възможност в програмата : Доставни документи: "Начално салдо" и "Корекции".


Смяна на националната и алтернативна валути

Нова сервизна функция : Смяна на националната и алтернативна валути.


Преизчисление на количества и себестойности

Нова сервизна функция : Преизчисление на количества и себестойности.


Проверка за дублирани документи

Нова сервизна функция : Проверка за дублирани документи.

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »