Касова наличност - информация за аванси и актива

Нова справка : Справка касова наличност - информация за аванси и актива.


Настройка за издаване само на данъчни фактури

Нова настройка в програмата : Нова настройка за издаване само на данъчни фактури.


Посещенията в секция "Администриране"

Нова възможност в програмата : Нова справка за посещенията в секция "Администриране".


Запазване/зареждане на Маркировка в Наличности

Нова възможност в програмата : Запазване/зареждане на Маркировка в таблица Наличности.


Филтриране по контрагент в таблиците с документи

Нова възможност в програмата : Улеснено филтриране по контрагент в таблиците с документи.


Сечения при справки в таблица Движение

Нова възможност в програмата : Възможност за сечения при справки в таблица Движение.


Каса и банка: Аванс - връщане

Нова възможност в програмата : Нова операция в каса и банка: Аванс - връщане.


Печат на експортиран или заключен фактурен документ

Нова настройка (права) : Право за печат на експортиран или заключен фактурен документ.


Модул Секретност

Нова възможност в програмата : Разширение на модул секретност.


Управление на движението в Наличности

Подобрение : Подобрено управление на движението в прозорец Наличности.


Настройка за дървовидна структура на артикули

Нова настройка в програмата : Нова настройка за подразбираща се дървовидна структура на артикули.


Задаване на срок на плащане над зададен брой дни

Нова възможност в програмата : Блокировка за задаване на срок на плащане над зададен брой дни.


Класация на контрагенти по сделки

Нова възможност в програмата : Справка Класация на контрагенти по сделки - анализ по брой сделки.


Блокировка при просрочено плащане

Нова възможност в програмата : Блокировка за печат/склад при просрочено плащане над зададен брой дни.


Блокировка за редакция на контрагент

Нова настройка в програмата : Блокировка за редакция на контрагент при създаване на документ.


Блокировка за невалидни данъчен номер и БУЛСТАТ

Нова възможност в програмата : Блокировка за невалидни данъчен номер и БУЛСТАТ.


Блокировка за продажби без въведен дилър

Нова настройка в програмата : Блокировка за продажби без въведен дилър.


Нов адрес в Контрагенти - адрес за доставка

Нова възможност в програмата : Нов адрес в Контрагенти - адрес за доставка.


Меню за справки "Серийни номера"

Нова възможност в програмата : Ново меню за справки "Серийни номера".


Автоматизирано разделяне на продажни документи

Нова възможност в програмата : Автоматизирано разделяне на продажни документи по зададен критерий.


Маркировка "Отпечатан" на фактурни документи

Нова възможност в програмата : Нова маркировка "Отпечатан" на фактурни документи.


Информация в заглавието на програмата

Нова възможност в програмата : Нова информация в заглавието на главния прозорец на програмата.


Информация за задълженията на контрагент в документи

Нова възможност в програмата : Информация за задълженията на контрагент в документи.


Въвеждане на цена с ДДС с приспадната отстъпката

Нова възможност в програмата : Въвеждане на цена с ДДС с приспадната отстъпката.


Точност за въвеждане позициите по документ

Нова възможност в програмата : Увеличена е точността с която могат да се въвеждат позиции в документ.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »