Модул Пакетни сделки

Готов е нов модул в програмата CM Story: Пакетни сделки. С него могат да се правят мостри за еднотипни сделки, състоящи се от един или повече документи, които може да са от различен тип и набор от стоки/услуги.


Избор на банкова сметка за документа

Създаден е механизъм за асоцииране на банкова сметка за печат към документите маркирани за плащане по банков път. Изборът става от съществуващата номенклатура със сметки.


Прецизен контрол на действията при създаване на документ

При създаване на документ е създадена възможност за контрол от страна на потребителя на предварително дефинираните действия: печат, плащане, издаване на искане към склад, складова операция.


Преизчисляване на документи, митнически документи

Редица подобрения в менажирането на митнически документи - възможност за избор на валута и контрагент за този вид документи, възможност за корекция на сумата и др. Корекция на ТО при всякакъв вид документи.


Модул Продажби онлайн - нова блокировка

В модул Продажби онлайн, който позволява следене на продажбите от няколко сесии едновременно, е добавена нова предупредителна блокировка. Тя ще намали риска за продажба на количество, което друг е продал (или продава) в същия момент.


Подобрена работа на "бърз" печат

Програмата CM Story има уникални възможности за т.н. "бърз" (или DOS) печат. В 32-битовата версия на програмата е въведено директно управление на този тип печат и принтери, което ускорява и улеснява зареждането на специализираните шрифтове и самите файлове за отпечатване.


Оптимизирани справки по документи и движение

Най-тежките справки от гледна точка на бързодействие - в движение и фактурни документи, са оптимизирани чрез опцията селектиране в локален курсор или директно отваряне на съответния файл според очаквания брой записи в резултата. Начина може да се укаже и от потребителя.


Подобрена организация на данните

Организацията на директорната структура на данните в програмата CM Story е променена. Това е направено с цел по-ефективно архивиране, както и за защита от неправомерен достъп.


Оптимизиран интерфейс за справки

Прозорците за задаване на условия и справки за фактурни, складови, платежни документи и различните видове движения имат подобрен интерфейс и бързодействие.


Различен фон за различните комплекти с данни

Програмата CM Story може да работи с различни комплекти данни (фирми). Сега е вградена възможност отворените прозорци с различни данни да имат различен фон. Това ще улесни потребителите и ще намали неволните грешки за въвеждане/справки в погрешен пакет.


Анулиране на документи

Наред със съществуващата процедура за отмяна, в програмата CM Story е въведена нова възможност за анулиране на фактурни документи.


Автоматична инсталация на програмата през Интернет

Готов е модула за автоматична инсталация на новите версии на програмата CM Story. Това ще улесни потребителите на програмата, ще повиши надеждността на процеса на инсталация и ще подобри поддръжката на програмата.


Отдалечени обекти - подобрена синхронизация

Предприети и реализирани са редица процедури за повишаване надеждността и улесняване работата със синхронизиращите файлове при транспортирането им и обработването им както в цетъра, така и в инсталацията на отдалечения обект.


Експорт към счетоводна програма WorkFlow

Реализиран е експорт и синхронизиращи процедури към счетоводната програма на фирма Бизнес Софт.


Отдалечени обекти - синхронизация

Предприети са поредица от автоматизирани процедури и блокировки за по-сигурно обслужване и гладко протичане на четиритактовия цикъл на синхронизацията: CE, RI, RE, CI.


Архиватора на програмата - с FTP възможности

Архиваторът на програмата, който се използва както за архивиране на данните, така и за други помощни цели, е снабден с възможност за изпращане с FTP на създадения компресиран файл.


Допълнения в генератора на заявки към доставчици

В уникалният генератор на заявки в програмата CM Story са направени допълнения за още по-прецизна и улеснена работа свързани с филтриране по доставчик и група.


Отдалечени обекти - FTP движение на пакетите и автоматизация

Създаден е нов модул в програмата с FTP възможности. С него е реализиран трансфер на пакетите с информация в модул Отдалечени обекти, още една стъпка към пълна автоматизация на комуникацията между отдалечените инсталации на програмата CM Story.


Отдалечени обекти - нова конвенция за именоване

В модул Отдалечени обекти е въведена нова конвенция за именоване на комуникационните файлове от и към отдалечените обекти. Тя трябва да улесни работата, разпознаването и да намали възможностите за грешни или изчезнали (пропуснати) пакети с информация.


Улеснена смяна на дата/час на складов документ

При извършване на складова операция, която е с дата различна от тази на фактурния документ, често се налага изравняване на датите с цел нормализиране процедурата по преизчисление на себестойностите.


Сравняване на наличности в различни данни

Създадена е процедура за сравняване на количествата в таблиците с наличности по складове в различни комплекти данни.


Разделяне на документи

Разработена е нова сервизна функция за преместване на позиции от един даокумент в друг - с цел улеснено отработване на потребителски грешки или обективна необходимост.


Справка за наличности/движение в минал период

Новата мениджърска справка позволява анализ на минал период по под-периоди, например месеците на една година, като се показват направеното движение и наличностите в края на под-периодите. На тази база могат да се изведат и други параметри.


Заключване на период

В сервизната функция "Приключване на период" са добавени права за достъп и отделна процедура "Заключане на период".


Подобрения във фактурни и платежни документи

В интерфейса на прозорците за менажиране на таблиците с фактурни и платежни документи са направени подобрения - смяна на данни и увеличение на скоростта.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »