Модул Изображения

Готов е новият дългоочакван и атрактивен модул. С него към всеки продукт може да се асоциира едно или повече изображения, които да се използват за различни цели, както и за улесняване разпознаването на стоките при избора им.


Транспортен модул

Новият модул трябва да улесни процеса на разнасяне на поръчки до контрагенти, плащането от и към тях и др. Предназначен е за фирми, които имат нормална практика със свой транспорт и шофьори (куриери) да обслужват клиентите си.


Промяна на цени по оферта

Създадена е възможност за глобална промяна на продажни цени в наличности по последна оферирана цена или по конкретна оферта.


Изпращане за поддръжка

В програмата е създаден автоматизиран механизъм за изпращане на ключови файлове за анализ към поддържащата фирма. Това е нова крачка към по-добро обслужване на клиентите на CM Story.


Задължения контрагенти

Справка "Активи" и мениджърските справки са допълнени със справка Задължения на/към контрагенти.


Права за анулиране на платежни документи

Създадени са нови права за анулиране и отмяна на платежни документи: касови и банкови.


Автоматичен стартер на задачи

Създаден е нов мощен модул в програмата, който може да подобри организацията на работа във фирмите използващи CM Story, особено където има динамичен трансфер на данни между центъра и отдалечените обекти през Интернет.


Деархивиране на данни

В програмата CM Story е създадена нова процедура за деархивиране на данни от създаден преди това пълен или минимален архив. Тя допълва съществуващата подобна процедура в Архиватора на данни.


Експорт към програмата на НАП за ДДС

Направени са необходимите изменения свързани главно с промените от 01.01.2006 г. с отпадането на данъчния номер и заместването му с БУЛСТАТ-а на фирмите.


Автоматизирано архивиране на данните

В програмата е въведен нов начин за автоматизирано архивиране на данните. Процедурата се изпълнява непосредствено преди пакетиране/индексиране и е настройваема.


Нови типове документи

В програмата са създадени нова група документи: "Протоколи разходни". Те биват протоколи за дарение, рекламни материали, липси, излишъци, фира, брак и др.


Каса и банка

Нов тип действие в платежни документи - плащане на дължимия към бюджета ДДС. Прецизиране на правата на достъп при аванс, покупка на валута, трансфери от каса и други.


Справка Активи

Създадена е нова оперативна справка за моментното състояние на финансовите и стокови активи на фирмата. Тя ги показва в табличен вид по тип и валути със съответните сумарни стойности.


Универсален импорт на артикули

Разработената универсална процедура за импортиране на данни е вградена при импортиране в таблиците Артикули - структура, Артикули - шифри, Артикули - партиди, Наличности - удобно за първоначално зареждане стоките с количества и цени.


Мултивалутни документи и критерий за плащане

Създадени са нови настройки за включване на възможността за документи и позиции по документи във валута различна от лева, както и нов критерий за платеност на документите.


Подобрения в номенклатури

Реализирани са редица нови функционални възможности при въвеждане, менажиране и печат на номенклатури, наличности - нов арткод, наименования, търсения и др.


Модул Съобщения в локалната мрежа

Готов е дългоочаквания модул за комуникация между потребителите в локалната мрежа. Той има потребителска и административна част.


Групи потребители и права за достъп

В CM Story е преструктурирана системата за правата и достъпа до програмата. Това ще улесни контрола и управлението, особено във фирми с множество служители и потребители.


Справка за обороти на контрагенти по сделки

В съществуващата мениджърска справка за класация по различни критерии на контрагенти по сделки е добавена нова функционалност - възможност за обобщаване по данъчен номер.


Справка за оборота на касов апарат

Създадена е нова спрака в програмата CM Story за сверяване с разпечатвания дневен оборот на фискалния касов апарат.


Автоматична инсталация на програмата

Модулът за автоматична инсталация на нови версии (осъвременяване - update) на програмата CM Story е разширен с няколко нови възможности за местоположение на инсталационните файлове. Това ще улесни потребителите и ще подобри поддръжката на програмата.


Блокировки при серийно създаване на документи

В програмата CM Story е въведена блокировка за създаване на документи от потребителите в локалната мрежа при предприето серийно импортиране на документи: фактурни, платежни. Това ще повиши надеждността на транзакциите при силно натоварени сървъри и мрежи.


Касово плащане на документи

Създадена е нова блокировка срещу "надплащане" на документи.


Обобщен печат на документи

Усъвършенствана е възможността за обобщен (свободен) печат на документи с добавянето на бутон за зареждане на съществуващите позиции по документа като мостра за редактиране.


Комбинирано плащане по документи

Нов тип за плащане при създаване на документи: комбинирано по каса и банка. Това позволява реални ситуации да се имплементират по-лесно в програмата CM Story.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »