Улеснено търсене при избор на стоки и услуги

В програмата CM Story е създаден нов механизъм за бързо и лесно намиране на желаната номенклатура при избор на стоки и услуги.


Улеснение при създаване на еднотипни документи

В програмата CM Story е създадена възможност за зареждане на избран документ като мостра при създавне на нови документи - доставки, продажби, трансфери.


Мулти-баркодове

В програмата CM Story е създадена възможност за въвеждане на множество (повече от един) баркодове за един артикул.


Автоматично периодично архивиране

Наред с останалите възможности за архивиране, в програмата CM Story е създадена нова възможност за автоматизирано ежедневно или с друга периодичност архивиране на данните.


Всички справки с нов интерфейс

Приключи преминването към нов интерфейс за редакция, преглеждане и справки в програмата CM Story. Това касае движение на стоки/услуги, фактурни, касови, банкови документи и номенклатури.


Справка Стоки/пари

В програмата CM Story вече има нова справка, в която за деня или зададен период се показва извършеното движение на стоки (фактурни документи) и пари (плащания), със съответните параметри.


Модул Схеми за търговски отстъпки

В модула на програмата CM Story за търговски отстъпки е реализирана нова възможност - задаване на процент за отстъпка за стоки за които няма асоциирана група за ТО.


Сервиз на базата данни

В модула на програмата CM Story основно е преработен модула за сервиз (пакетиране, индексиране, архивиране и др.), като са добавени много нови възможности.


Разплащане при използване на куриерска служба

В програмата CM Story е създаден механизъм за моделиране разплащането на документите в случай на използване на куриерска служба за доставка към клиентите.


Маршрути за контрагенти

В програмата CM Story е въведен нов параметър за справки - маршрути на контрагентите за изпълнение на сделки.


Вътрешно-общностни сделки

В програмата CM Story е създаден нов вид документ за отработване на т.н. ВОП (вътрешно-общностни придобивания), съобразно новия закон за ДДС.


Нов тип експорт в Наличности

В новата форма на визуализация на таблицата с наличности в програмата CM Story е създадена процедура за специален експорт, подходящ за удобно трансфериране на данни.


Печат на баркодове

В програмата CM Story е създадена възможност за генериране и печат на баркодове - етикети, списъци и др.


Счетоводни количества на стоките

В програмата CM Story е създадена възможност за указване на логически склад за приход/разход на счетоводните количества при създаване на фактурни документи.


Контрагенти - нов интерфейс

Създаден е нов по-удобен начин за въвеждане, преглеждане и справки по Контрагенти в базата данни на програмата CM Story.


Нови данни за Контрагенти

Създадени са две нови характеристики за контрагенти: Срок на плащане и Кредитен лимит. Това ще позволи по-прецизно да се следят плащанията и задълженията.


Дневник за входящ контрол

В програмата CM Story е разработен т.н. "Дневник за входящ контрол на приетите храни и опаковъчни материали", който се изисква при регистриране по системата HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).


Бартерни сделки

В програмата CM Story е създаден нов модул - Бартерни сделки, с който се управлява целият процес на прихващане задълженията на даден контрагент, с който има както продажни, така и доставни сделки. Отпечатва се и Протокол за прихващане.


Интрастат дневник на пристиганията

В програмата CM Story е създадена нова справка - Интрастат дневник на пристиганията. Данните се подават ежемесечно и касаят доставки - внос от Европейския съюз.


Улеснения при избор на позиции

Нови възможности за избор на позиции (стоки/услуги и т.н.) при създаване на документ - избор от списък с артикули - шифри и артикули - партиди.


Филтриране по доставчик при избор на стока/материал

Нова възможност в програмата : Възможност за филтриране на таблиците с наличности при избор на стока/материал по доставчик.


Модул за бързи продажби

Готов е модулът в програмата CM Story за бързи продажби, подходящ за използване в магазини на щанд, супермаркиети и др.


Модул отдалечени обекти – обратна синхронизация

Новата разработка представлява синхронизиране от центъра към отдалечения обект на документи дошли от обекта, но разплатени в центъра (напр. по банка).


Контрагенти с еднакъв БУЛСТАТ

В програмата CM Story по различни причини е допустимо да има по няколко записа в номенклатурата за контрагенти с един БУЛСТАТ (идентификационен номер). Създадени са възможности за анализ и обединяване на подобни контрагенти.


Счетоводна дата за платежни документи

В касови и банкови документи на програмата CM Story е въведено ново поле за счетоводна дата. То се използва при експорт към счетоводни системи.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »