Нови типове документи

В програмата са създадени нова група документи: "Протоколи разходни". Те биват протоколи за дарение, рекламни материали, липси, излишъци, фира, брак и др.


Каса и банка

Нов тип действие в платежни документи - плащане на дължимия към бюджета ДДС. Прецизиране на правата на достъп при аванс, покупка на валута, трансфери от каса и други.


Справка Активи

Създадена е нова оперативна справка за моментното състояние на финансовите и стокови активи на фирмата. Тя ги показва в табличен вид по тип и валути със съответните сумарни стойности.


CM Table Repair new version 2005b

In this version new powerful functionalities: 1.) Read/Write test for data in table checked to find hidden errors like 39 - numeric overflow and 41 - corrupted memo file or addressing with low level auto-repairing, 2.) Low level data reading and examination - user can see data in window - raw or converted, even data are corrupted, and 3.) many improvements.


Универсален импорт на артикули

Разработената универсална процедура за импортиране на данни е вградена при импортиране в таблиците Артикули - структура, Артикули - шифри, Артикули - партиди, Наличности - удобно за първоначално зареждане стоките с количества и цени.


Мултивалутни документи и критерий за плащане

Създадени са нови настройки за включване на възможността за документи и позиции по документи във валута различна от лева, както и нов критерий за платеност на документите.


Подобрения в номенклатури

Реализирани са редица нови функционални възможности при въвеждане, менажиране и печат на номенклатури, наличности - нов арткод, наименования, търсения и др.


Модул Съобщения в локалната мрежа

Готов е дългоочаквания модул за комуникация между потребителите в локалната мрежа. Той има потребителска и административна част.


Групи потребители и права за достъп

В CM Story е преструктурирана системата за правата и достъпа до програмата. Това ще улесни контрола и управлението, особено във фирми с множество служители и потребители.


Справка за обороти на контрагенти по сделки

В съществуващата мениджърска справка за класация по различни критерии на контрагенти по сделки е добавена нова функционалност - възможност за обобщаване по данъчен номер.

« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »