News

Разплащане при използване на куриерска служба

В програмата CM Story е създаден механизъм за моделиране разплащането на документите в случай на използване на куриерска служба за доставка към клиентите.


Маршрути за контрагенти

В програмата CM Story е въведен нов параметър за справки - маршрути на контрагентите за изпълнение на сделки.


Вътрешно-общностни сделки

В програмата CM Story е създаден нов вид документ за отработване на т.н. ВОП (вътрешно-общностни придобивания), съобразно новия закон за ДДС.


Нов тип експорт в Наличности

В новата форма на визуализация на таблицата с наличности в програмата CM Story е създадена процедура за специален експорт, подходящ за удобно трансфериране на данни.


Печат на баркодове

В програмата CM Story е създадена възможност за генериране и печат на баркодове - етикети, списъци и др.


Счетоводни количества на стоките

В програмата CM Story е създадена възможност за указване на логически склад за приход/разход на счетоводните количества при създаване на фактурни документи.


Контрагенти - нов интерфейс

Създаден е нов по-удобен начин за въвеждане, преглеждане и справки по Контрагенти в базата данни на програмата CM Story.


Нови данни за Контрагенти

Създадени са две нови характеристики за контрагенти: Срок на плащане и Кредитен лимит. Това ще позволи по-прецизно да се следят плащанията и задълженията.


Дневник за входящ контрол

В програмата CM Story е разработен т.н. "Дневник за входящ контрол на приетите храни и опаковъчни материали", който се изисква при регистриране по системата HACCP (Hazard Analysis ans Critical Control Point - Анализ на опасностите и контрол на критичните точки).


Бартерни сделки

В програмата CM Story е създаден нов модул - Бартерни сделки, с който се управлява целият процес на прихващане задълженията на даден контрагент, с който има както продажни, така и доставни сделки. Отпечатва се и Протокол за прихващане.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »