News

Мулти-баркодове

В програмата CM Story е създадена възможност за въвеждане на множество (повече от един) баркодове за един артикул.


Автоматично периодично архивиране

Наред с останалите възможности за архивиране, в програмата CM Story е създадена нова възможност за автоматизирано ежедневно или с друга периодичност архивиране на данните.


CM Table Repair new version 2008b

In this version new important capabilities: check, repair and auto-repair given database - container and all tables in it.


Всички справки с нов интерфейс

Приключи преминването към нов интерфейс за редакция, преглеждане и справки в програмата CM Story. Това касае движение на стоки/услуги, фактурни, касови, банкови документи и номенклатури.


CM Table Repair new version 2008a

In this version new important capabilities: check, repair and auto-repair table even it is opened in share mode from other users in the network; comparing real structure of the table with given one and more.


Справка Стоки/пари

В програмата CM Story вече има нова справка, в която за деня или зададен период се показва извършеното движение на стоки (фактурни документи) и пари (плащания), със съответните параметри.


Модул Схеми за търговски отстъпки

В модула на програмата CM Story за търговски отстъпки е реализирана нова възможност - задаване на процент за отстъпка за стоки за които няма асоциирана група за ТО.


Сервиз на базата данни

В модула на програмата CM Story основно е преработен модула за сервиз (пакетиране, индексиране, архивиране и др.), като са добавени много нови възможности.


CM Table Repair new version 2007b

In this version important exporting capabilities, such as possibility to export memo fields, selecting columns to export, or new data formats such as MySQL.


CM Table Repair new version 2007a

In this version many new functional and interface additions: modeless mode, HTML export, folder backup, exe version and more.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »