News

Контрол върхузакръгленията по документи

Нови настройваеми параметри : Контрол върху точността на закръгленията по документи.


Деноминация

Нова процедура : Деноминация.


Валута на контрагента

Нова характеристика на контрагенти : Предпочитана валута на контрагента.


Мултивалутна поддръжка

Нова характеристика на фактурни документи : Конкретна валута за всяка позиция от фактурен документ и валута за документа.


Анализ за доставка на стока

Нова справка в Наличности : Анализ за доставка на стока.


Серийно издаване на фактури

Нов модул: Серийно издаване на фактури.


Експорт на ДДС

Нова процедура : Експорт на ДДС към формата на данъчните служби.


Отдалечени обекти

Нов модул : Отдалечени обекти.


Обединяване на контрагенти

Нова процедура в Контрагенти : Обединяване на контрагенти.


Модул Заявки

Нов модул: Заявки. В базата данни се поддържат два типа заявки:
- от клиент
- към доставчик.

« 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 »